Parafia pw. Wszystkich Świętych Sobienie Jeziory

DIECEZJA
SIEDLECKA

   

18 października 2018 r. Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

     
LITURGIA SŁOWA


Ewangeliarz OP Oremus
Czytania:
2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18; Łk 10, 1-9
Ewangelia:
Łk 10, 1-9

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Galerie zdjęć
Pielgrzymka do Góry Kalwarii 2018r
Wizyta Księdza Kardynała Gerharda Mullera - Poświęcenie Ołtarza Miłosierdzia Bożego
Festyn Rodzinny w Hołdzie Niepodległej
Boże Ciało 2018
Biały Tydzień - wizyta misjonarza z Boliwii
Msza Prymicyjna ks. Pawła Gontarza
Bierzmowanie 2018
Pielgrzymka mężczyzn do Wilna
Pielgrzymka do Lourdes grupa druga
Pielgrzymka do Lourdes grupa pierwsza
Triduum Paschalne 2018
Droga Krzyżowa ulicami Sobień 2018
Niedziela Palmowa 2018
Nocna Droga Krzyżowa 2018r
Turniej tenisa stołowego 2018
Liturgiczna służba ołtarza dorosłych mężczyzn
Przyjęcie nowych ministrantów
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci fundatorów kościoła
Finały ligi ministrancko-lektorskiej
Parafialna Pielgrzymka do Fatimy
Pielgrzymka mężczyzn 2017
Spotkanie z p.prof.Bogdanem Chazanem
VIII Piesza Pielgrzymka do Góry Kalwarii
Kongres różańcowy
ŚDM 2016
Chór Rodzinny Kraj
Nasi ministranci i lektorzy 23.11.2014
Wsród misjonarzy w Camerunie
Spotkanie z biskupem
Hyacinthem Egbebo z Wikariatu Apostolskiego Bomadi w Nigerii
wizytacja ks. bpa
Zbigniewa Kiernikowskiego
Zdjęcia kościoła parafialnego
Pomoc dla Powodzian z gminy Wilków od Parafian z Sobień - Jezior
Zdjęcia Ks. Bernarda z Ugandy
Galeria zdięć parafii Sobienie Jeziory
Spotkanie z Siostrą Amabils, misjonarką z Kenii
25 lecie święceń kapłańskich ks. Proboszcza
 
Serwis informacyjny KRP

Koszykarki PGE MKK na fali

Siatkarki z pierwszą porażką w sezonie

W gminie Siemiatycze uczniowie otrzymali stypendia

Słoneczne laboratorium

Awaria prądu w Łukowie

Łuków: Potrącenie rowerzystki /VIDEO/

Caritas: W Białej Podlaskiej pomogą czworonogom

Wernisaż w krużgankach klasztornych

Brzegi - Miastków Kościelny: XVIII Dzień Papieski

Remont zabytkowej kapliczki

Siedlecka policja dostała drona

Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Informacje o parafii
Księża
Kontakt
Poradnia Rodzinna
Chór Parafialny
Bractwo Świetej Barbary
KSM
Parafialny Zespół Caritas
Lektorzy i Kantorzy Grafik
Rada Parafialna
Cmentarz Parafialny
 
Aktualności
Informator Parafialny
Wykaz odpustów, które można uzyskać codziennie i w ciągu roku
Święty Józef
Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa sakramentalnego
Prawo do nauczania religii
Aby dobrze przeżyć te dni... Triduum Paschalne cd.
Biskup Siedlecki - Wskazania w sprawie udzielania sakramentów
Powstanie Styczniowe - Zambrzyków
Wykład dr M.Rombla z okazji wmurowania tablicy upamietniającej fundatorów koscioła
Projekty ołtarza Miłosierdzia Bożego w kościele
 
LINKI
Cmentarz Parafialny
Diecezja Siedlecka
Podlaskie Echo Katolickie
Fronda.pl Portal Poświęcony
Caritas Sobienie Jeziory
EKAI
Episkopat
Mateusz
Opoka
Nasz Dziennik
Radio Maryja
Adonai
Miłosierdzie Boże
Fatima 1
Wiara.pl
Brewiarz
Pomoc Kościolowi w Potrzebie
Podstawowe informacje o sektach i psychomanipulacji
Loretanki
Modlitwy
Europa dla Chrystusa
Pro memoria dotyczące Mszy gragoriańskich
 
 
Liczniki
 
Konkurs wiedzy historycznej
 
 

 

Konkurs wiedzy historycznej.


Konkurs przewidziany dla 3. grup wiekowych:


 Grupa I – dzieci klas 4 – 8.
 Grupa II – młodzież szkół ponadponadstawowych.
 Grupa III – dorośli. 


W grupie I dopuszcza się do 4 uczestników w zespole. W gupach II i III po jednym.
W każdym etapie konkursu dopuszczalna liczba to 5 uczestników/grup.


Pytania będa zróżnicowane pod wzgledem trudności, w zależności od grup. Wszystkie pytania dotyczą historii Polski z okresu wieków XIX i XX. w szczególności powstań niepodległościowych, okresu międzywojnia, , I i II Wojny Światowej oraz walk podziemia niepodległościowego po II WŚ.
Pytania maja charakter zamknięty. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Zwycięzcą jest osoba lub grupa, która zgromadzi największą ilość punktów.
Każdy uczestnik z grup I i II otrzyma po 3 pytania natomiast z grup III po 4 pytania.


Konkurs odbędzie się a trakcie Parafialnego Festynu Rodzinnego w dniu 24.06.2018 roku. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszac swój udział pisząc pod adres mailowy dariusz.owcarz@gmail.com . W zgłoszeniu prosze podać, imię, nazwisko , grupę oraz w treści maila wpisać KONKURS HISTORYCZNY. Zgłoszenia będa równiez możliwe w trakcie trwania Festynu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs wiedzy historycznej” zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Parafialny Zespół Caritas w Sobieniach Jeziorach z siedzibą w Sobieniach Jeziorach, Duży Rynek 1.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania „Parafialnego Festynu Rodzinnego w hołdzie Niepodległej”, tj. dnia 24.06.2018 roku.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.


§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


§ 4
NAGRODY


1. Nagrodami w Konkursie są:
 Nagroda główna – wydawnictwo książkowe oraz gadżety.
 Zestaw gadżetów za zajęcie miejsc 2 do 3.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Wartość nagród dla zwycięzców nie przekracza kwoty 200 PLN zatem zwycięzcy nie są zobowiązani zapłacić podatku 10% od wartości wygranej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.)
4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.


§ 6
REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres dariusz.owcarz@gmail.com nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.sobienie.sacro.pl.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

 
     

Licznik wejść na stronę od 12.10.2008

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR